FVOF årsmötesprot.2019

Skillingmarks FVOF.styrelsemöte feb 2019

Se protokoll från årsmötet 2018, samt årsberättelsen för 2017 här:

Skillingmarks-FVOF_protokoll.2018docx-1

Skillingmarks FVOF_årsberättelse_2017

Skillingmarks-FVOF_protokoll.2017docx

Protokoll fört vid årsmöte den 28 maj 2017.

 • 1 Till mötets ordförande valdes Jan Hultman
 • 2 Till justeringsmän valdes Andreas och Alexander Persson
 • 3 Till mötessekreterare valdes Jan Hultman
 • 4 Antecknande av mötesdeltagare:

Deltog på mötet gjorde: Andreas Olsson, Jan Hultman, Conny Nilsson, Kurt Emtman, Carl Hultman, Björn Olsson, Alexander Persson, Andreas Persson, Trude Magnusson, Patrik Myrvold, Frans Ness (10 pers)

 • 5 Genomgång av röstlängd:Beslutades att frågan om röstlängd hänskjuts till ev. frågor som kräver röstlängds räkning.
 • 6 Frågan om Mötets behörighet och kallelse:

Mötet ansåg mötets kallelse och mötets behörighet riktig.

 • 7 Verksamhetsberättelsen föredrogs och godkändes
 • 8 Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse:

Ordf. Jan Hultman och räkenskapsföraren Trude Magnusson föredrog årets resultat- och balansräkning, som åter visar på ett positivt resultat på 12.971kr för 2015. Föreningens behållning är därmed 60.112 kr, varav 10.888 kr i kassa. Efter tre år med negativa resultat har vi uppnått en kraftig resultatförbättring. En orsak till förbättringen är att vi sänkt kostnaderna bl.a. genom nedläggning av gäddligan, en annan att flera oredovisade poster från såväl tävlingar som kortförsäljning nu redovisats, men framförallt är orsaken en positiv utveckling av kortförsäljning, där bl.a. I-fiske går stadigt framåt med över 6000kr i försäljning 2016.

Stämman beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.

 • 9 Beslut angående ersättningar till styrelseledamöter och revisorer:

Tidigare har beslutats att reseersättning motsvarande statens norm ska betalas till den som använder bilen för speciella möten e.l som föreningsrepresentant. Inga arvodeskrav utöver detta har dryftats.

 • 10 Val av funktionärer:

Val av ordförande: Jan Hultman valdes till föreningens ordförande.

Val av styrelseledamöter för 2 år, i tur att avgå är Conny Nilsson och Kurt Emtman (Andreas Olsson och Alexander Persson kvarstår ett år:). Conny Nilsson och Kurt Emtman omvaldes.

Val av suppleanter: Omvaldes Andreas Persson och Carl Hultman,

Val av valberedning: Björn Olsson och Patrik Myrvold valdes

val av revisorer: Ragnar Eriksson och Tommy Karlsson valdes

val av revisorssuppleant: (Bertil Börjesson) Omval

 • 11 Framställningar från styrelsen:

-priser för fiskekort: Ingen ändring, d.v.s.  50kr/dag, 150kr/v, 300kr/år,  Ortskort 100kr/år, fiskerättsbevis 50kr/år.

Långtjärnskort 100kr/2 regnbåge.

Som beslutades i fjol är långtjärn öppet hela året. -utsättningen i Långtjärn; beslutades att gå tillbaka till ett släpp för att spara en extra frakt om 1600-1700kr, och då släppa samma volym som förr, ca 350kg.

-för gäddtävlingen föreslås samma upplägg som i fjol ,d.v.s. att tävlingen går från kl 14 – kl 18, med invägning påbörjad senast kl 18.30. Beslutades att i år köra på Helgesjön, vilket dryftats av Helgesjön vänner m.a.p. deras kräftprojekt, men som godkänner att vi genomför tävlingen här, möjligen då med krav på att man ser till att flyttade båtar ska vara torra före isättning med tanke på risk för spridning av kräftpest..

-Långtjärnstävlingen hålls i år med vanligt upplägg, men då Lässerud ska köra första helgen i Juli beslutade stämman att vi håller vår tävling 17 juni.

Angående fortsatt arbete i enlighet med fiskevårdsplanen så har arbetet med Sticktjärnsbäcken påbörjats.. Beslutades att ha en arbetskväll / arbetsdag ganska snart för att bl.a. sätta upp anslagstavla i korset i Line (Bodavägen) Ev. Kan kommunen och AME involveras i projekt då man här startat eller avser starta ett projekt med Daniel Nilsson som resursperson.

– Ordf.  omtalade att hemsidan nu fungerar, och att vi då ska använda den för att nå ut med info. Andreas P ombesörjer info på Facebook och länk därifrån.

 11 Övriga frågor:

– kräftprojektet, Patrik Myrvold: Etableringen ser bra ut, kräftorna växer och verkar klara sig bra. Patrik yrkade på fortsatt förbud i hela området ytterligare ett år, vilket samstämmigt beslutades.

-skottpeng på Mink (100kr) Beslutades fortsatt gälla.

-projekt Kutjärn/ Rövattnet (anslag 5000kr 2012) Mats Olsson gick                    tragiskt bort i vintras, varför vi ska ta reda om han gjort element till vindskyddet. Om så är fallet ska vi se till att få upp detta, inte minst för att hedra Mats.

 • Patrik Myrvold framförde ett önskemål om att FVOF ska jobba för att få till renovering av tröskel/damm vid Risvattnet, något som markägarna godkänt. Jan o Kurt tar detta till kommunen / Daniel Nilsson för att se hur vi kan och ska gå vidare.

-inlämnade motioner: Inga motioner förekom.

 • 12 Mötets avslutande:

 Då inget ytterligare fanns att avhandla avslutades mötet, varvid kaffe och smörgåsar ur Spinnhjulets meny avnjöts.