Skillingmarks Fiskevårdsområdesförening bildades 1990 av ett antal markägare, som i detta sammanhang kallas fiskerättsägare. Förrättningen, alltså den formella bildningen av FVOF, genomfördes och avslutades den 11 maj 1990 av Fastighetsbildningsmyndigheten, d.v.s. ”Lantmäteriet” i Arvika. Företrädare för fastighetsägarna hade året före,1989, sökt om kommunens medverkan och bidrag till föreningen. I Sverige kom den första lagen om gemensamhetsfiske 1913, och vid denna tid började det bildas fiskevårdsföreningar i landet.

1960 ersattes den gamla lagen med den första lagen om fiskevårdsområden, vilken i  sin tur reviderades 1982 för att underlätta själva bildandet.