Vi har i dag ett fint öringsbestånd i vissa av våra vatten och vattensystem. Främst av dessa är Horntjärn-Horntjärnsbäcken-Sticktjärn-Sticktjärnsbäcken-Bunästjärn.

För ca 10 år sedan genomfördes under ledning av Kjell Kvarnström en omfattande renovering av Horntjärnsbäcken, med iordningställande av ideala lekplatser och med åtgärder för ökad framkomlighet i bäcken. Hösten 2014 gjordes vissa kompletteringsarbeten i form av framförallt tillsäkring av död ved i och över bäcken, detta för insekts försörjning till vattnet.

Under sommaren 2017 har vi gått igenom Sticktjärnsbäcken för att rensa stenbotten och få bort en del av den stora mängd alger som fått fäste där, samt preparerat tänkta lekytor genom att få fram sand- o grusytor på lämpliga ytor.

Elfiske genomfört 2014 visar på mycket god förekomst i detta vattendrag, och insatserna avseende Horntjärnsbäcken har definitivt gett resultat.